Τα νέα του Ιερού Ναού μας για τον Σεπτέμβριο

1. Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία
Συνεχίζεται κάθε Κυριακή να τελείται Θεία Λειτουργία 6-9:00 π.μ. στο ξωκλήσι της Αγίας Άννας.

2. Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία (Σάββατο βράδυ προς Κυριακή)
Συνεχίζεται κάθε Σάββατο βράδυ προς Κυριακή να τελείται Αναστάσιμη νυχτερινή Θεία Λειτουργία 9:00μ.μ - 00:30π.μ. στο ξωκλήσι της Αγίας Αννας. Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται αφενός σε όλους τους ευλαβείς πιστούς που λόγω της εργασίας τους (π.χ. αστυνομικούς, ιατρούς, νοσηλευτές, πυροσβέστες, στρατιωτικούς, κ.α.), αφετέρου δε και σε όσους για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν έχουν την δυνατότητα να εκκλησιαστούν το πρωί της Κυριακής. Η τοπική Εκκλησία ως φιλόστοργος μητέρα , γνωρίζοντας και κατανοώντας τα διάφορα αυτά κωλύματα, με αγάπη και ενδιαφέρον τελεί αυτή την ποιμαντική διακονία, ώστε να δοθεί σε όλους η ευκαιρία του εκκλησιασμού και της μετοχής όλων στα Θεία Μυστήρια.

3. Φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας
Αρ. Λογαριασμού: 357034157613, ΙΒΑΝ: CY38 0020 0195 0000 3570 3415 7613 SWIFT/BIC: BCYPCY2N - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Αριθμός τηλεφώνου για υπηρεσία QuickPay: 99999122
Όλες οι εισφορές διατίθενται για την αγορά και διάθεση τροφίμων, φαρμάκων, ρουχισμού και ειδών καθαριότητας για άπορες οικογένειες καθώς και για την στήριξη αρρώστων αδελφών μας.

4. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο ο Εσπερινός αρχίζει στις 6:00μ.μ, ο Όρθρος τις Κυριακές στις 6:30-9:30π.μ και τις καθημερινές 6:30-8:30π.μ.

Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

Προσευχή στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και την Υπεραγία Θεοτόκο, με αφορμή την εορτή της Κοιμήσεως (Αγ.Μαξίμου του Ομολογητή)


Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε και Δέσποτα, υπέρ πάντων των μυστηρίων και των ευεργεσιών σου και υπέρ Αυτής την οποίαν εξέλεξες για να υπηρετήση όλα αυτά τα μυστήριά σου, τα οποία έθεσες εις την διάθεσιν πάντων ημών.

Ευχαριστούμεν σοι, την ανεκλάλητον Σοφίαν και την δύναμιν και φιλανθρωπίαν σου, καθ’όσον όχι μόνον προσέλαβες και εθέωσες την φύσιν μας, αλλά ευδόκησες να εκλέξης από εμάς την μητέρα σου και την κατέστησες Βασίλισσαν του κόσμου παντός.

Ευχαριστούμεν σοι, δια το Πάθος, την Σταύρωσιν και τον θάνατον, τα οποία υπέστης προς χάριν μας και έκρινες καλόν η παναγία σου μήτηρ να υποφέρη υπέρ του ονόματός σου τόσα δεινά και τόσους πόνους εις τον κόσμον αυτόν, ώστε να δοξασθή και αυτή μαζί σου και διά των πρεσβειών και των δεήσεών της να μας χαρίσης την αιωνίαν ζωήν.

Ευχαριστούμεν σοι, διότι εν τη μεγαλοδωρία σου έδωσες τον ίδιον τον εαυτόν σου για να μας ελευθερώσης, αλλ’ επίσης και αυτήν την παναγίαν μητέρα σου προς βοήθειαν και προστασίαν, ω φιλάνθρωπε και γλυκύτατε Δέσποτα. Ευχαριστούμεν και σε, ευλογημένη και δεδοξασμένη Δέσποινα, διότι πάντοτε μας ευσπλαχνίζεσαι και συμπάσχεις με τους πόνους μας, ικετεύεις δε τον Υιόν σου να μας λυτρώση από τις αμαρτίες και τους πειρασμούς μας.

Δεν θα θρηνήσωμε για το θάνατον και την ταφήν σου, αλλά θα δοξολογήσωμε την Μετάστασίν σου, διότι αν και μετέστης εις τον ουρανόν, δεν εγκατέλειψες τους κατοικούντας εις την γην. Και παρ’όλον ότι απηλλάγης από τις ταλαιπωρίες και τις ασχολίες τηςπροσκαίρου αυτής ζωής, αν και έφθασες εις την ανέκφραστον και ατελεύτητον μακαριότητα, δεν λησμονείς όμως ούτε προς στιγμήν την παρούσα πτωχείαν μας. Αντιθέτως, τώρα μας προσφέρεις ακόμη περισσότερα: μας σώζεις και μας ελευθερώνεις από κάθε δοκιμασίαν και από ποικίλους πειρασμούς. Μη μας εγκαταλείπης, όθεν, ορφανούς από την βοήθειάν σου και την παμπόθητόν σου Χάριν, αλλ’ ανάλαβέ μας και σκέπασέ μας με την λαμπρότητα της δόξης σου και προσάγαγε εις τον υιόν και Θεόν σου την ακατάπαυστον προσβείαν και ικεσίαν σου υπέρ των ανυμνούντων και δοξολογούντων σε, διότι τώρα είσαι όντως η Βασίλισσα του παντός, η Παντάνασσα, «παρισταμένη εκ δεξιών του Βασιλέως, εν κροσσωτοίς χρυσοίς περιβεβλημένη, πεποικιλμένη με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος », τελείως καλλωπισμένη με τον στολισμόν αυτόν της Χάριτος. Για τούτο οι πλούσιοι του λαού, οι ψυχές, δηλδή, των αγίων και των δικαίων, υπηρετούν την δόξαν σου πλουτισμένες από τις αρετές, οι οποίες αποτελούν και τον μόνον αληθινόν πλούτον.

Τώρα πρόσεξέ μας ακόμη περισσότερο και σπλαχνίσου το ποίμνιον τούτο, τον λαόν σου τον οποίον εξηγόρασε ο Υιός σου με το πολυτίμητον αίμα του. Πρέσβευε υπέρ ημών και κατάστησέ μας συγκληρονόμους σου, ευσπλαχνίσου μας και τώρα και πάντοτε και καθοδήγησε όλους τους ανθρώπους μαζί και καθένα χωριστά, ώστε να γίνουν όλοι ένα σώμα, να φθάσουν εις το μέτρον του πνευματικού πληρώματος και να έχουν μίαν κεφαλήν, τον Ιησούν Χριστόν, τον

Υιόν σου και Θεόν μας. Περίθαλπε τον λαόν σου και ικέτευε υπέρ αυτού, ω Παναγία Δέσποινα. Προστάτευέ τον με την Σκέπην της Χάριτος και των πρεσβειών σου και απομάκρυνε τα αόρατα ψυχοκτόνα θηρία. Διαφύλαξέ μας εις τους αοράτους πολέμους και εις τους ορατούς πειρασμούς, αν και λόγω των πολλών αμαρτιών και ανοσιουργημάτων μας είμεθα αναπολόγητοι και απόβλητοι. Μη ενθυμηθής τα ανομήματά μας, αλλά χάρισέ μας ταχέως την ευσπλαχνίαν σου, διότι περιήλθαμε εις εσχάτην πτωχείαν.

Σώσε μας και απάλλαξέ μας από τα αμαρτήματά μας. Οδήγησέ μας εις τα ακατάλυτα σκηνώματα του μέλλοντος αιώνος, τον τόπον της αναπαύσεως, όπου επισκοπεί το φώς του προσώπου του Κυρίου και υιού σου, ώστε ο λαός σου, ο οποίος σε δοξολογεί, να βασιλεύη μαζί σου και να ευφραίνεται μνημονεύοντας το όνομά σου «εν πάση γενεά και γενεά». Καθ’ όσον είσαι η μακαριωτέρα των γυναικών, η μόνη όντως ευλογημένη μεταξύ όλων των φυλών και των γενεών, δεδοξασμένη εις τον ουρανόν και εις την γην, αφού κάθε γλώσσα σε δοξολογεί και σε κηρύττει μητέρα της ζωής.

Όλη η κτίσις σε υμνολογεί, τα πάντα δια σου δοξάζουν την Αγίαν Τριάδα, τις τρεις Υποστάσεις εις μίαν Ουσίαν, τον υπερένδοξον Θεόν ημών.

Αυτά είναι, ω Παντάνασσα αγία Θεοτόκε, τα μυστήρια του ενδόξου βίου σου. Αυτή η πολιτεία σου προ της αναχωρήσεώς σου, ο ύμνος εν όψει της Κοιμήσεώς σου, ο δοξασμός σου προ αυτής, η ωδή της ταφής, τα μεγαλεία της ενδόξου Μεταστάσεώς σου. Και τώρα πανύμνητε Βασίλισσα και πανένδοξε Θεοτόκε, ίδε με ευμένειαν τον ανάξιον δούλον σου ο οποίος αφιερώνει αυτούς εδώ τους λόγους εις έπαινον της δόξης σου. Αυτούς τους οποίους μου εχάρισες και σου απηύθυνα κατά το μέτρον των ικανοτήτων μου μετά πίστεως και αγάπης προς την χάριν σου. Διότι ο νούς μου δεν είναι ικανός να διεισδύση βαθύτερα. Αλλά και αν όλοι οι επίγειοι και οι ουράνιοι νόες συνήρχοντο επί το αυτό, δεν θα ήσαν ικανοί να σε υμνήσουν και να σε δοξάσουν επαξίως.

Συ όμως, αντί της τοιαύτης αναξίας προσφοράς, έκχεε αφθόνως την Χάριν, την ευσπλαχνίαν και την πρεσβείαν σους εις εμέ τον ανάξιον δούλον σου και εις όλους όσους μεγαλύνουν το όνομά σου.

Ω αξιοϋμνητε Θεομήτορ, συ που έφερες εις τον κόσμον τον Άγιον των Αγίων, τον Λόγον του Θεού, κάμε δεκτήν ως προσφοράν θυσίας ην ικεσίαν των δούλων σου, προστάτευέ μας από κάθε θλίψιν και πειρασμόν, σώσε μας από τις αιωνίους βασάνους και αξίωσέ μας εις την ατελεύτητον ζωήν να απολαύσωμε μαζί με τους δικαίους τα αιώνια αγαθά, «χάριτι του Υιού και Θεού σου Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: